Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES strony internetowej i sklepu internetowego Qlini

Niniejszy dokument określa warunki przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej również „danymi”) oraz plików cookies w zakresie strony internetowej (zwanej dalej również „Stroną”) i sklepu internetowego (zwanego dalej również „Sklepem”) udostępnionych pod adresem URL www.qlini.pl.

Wykonując obowiązek informacyjny określony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej: „RODO” – Administrator danych osobowych – będący jednocześnie Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez sklep internetowy www.qlini.pl – informuje, że:

OBJAŚNIENIA WSTĘPNE i INFORMACJE OGÓLNE

 1. Wyrazy i wyrażenia zapisane w tej Polityce prywatności i cookies dużą literą i nieobjaśnione w tym dokumencie należy rozumieć zgodnie z ich definicją w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez sklep internetowy www.qlini.pl (zwanym dalej również „Regulaminem”).
 2. Użytkownik Strony i Sklepu jest w tej Polityce prywatności i cookies zwany „Kupującym” (w liczbie mnogiej zwani „Kupującymi”) niezależnie od tego, czy dokona zakupu w Sklepie, tzn. skorzysta lub nie skorzysta z usług oferowanych przez Sklep.
 3. Ilekroć w tym dokumencie mowa o Sklepie, należy przez to rozumieć również Stronę internetową, poprzez którą ten Sklep jest prowadzony i z którą jest integralnie związany – chyba że z kontekstu wynika, że chodzi wyłącznie o Stronę lub wyłącznie o Sklep.
 4. Administratorem danych osobowych Kupujących (zwanym dalej również „Administratorem”) jest Marek Zboralski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Agencja NOMEN Marek Zboralski” z siedzibą w Poznaniu,  ul. Synów Pułku 13, 60-462 Poznań, NIP: 781-117-12-71, REGON: 630250893, zarejestrowany i widoczny w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie: CEIDG).
 5. Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować pod adresem korespondencyjnym: Agencja NOMEN , ul. Synów Pułku 13, 60-462 Poznań lub pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@qlini.pl (podając temat: Dane osobowe).

INFORMACJE GŁÓWNE

 1. Dane osobowe Kupującego mogą być przechowywane i przetwarzane w następujących celach, w oparciu o następujące przepisy prawa i przez następujący czas:
  • zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – dane osobowe będą przechowywane przez czas wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a następnie przez okres przewidziany przepisami prawa;
  • zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – dane osobowe będą przechowywane przez czas wykonania umowy sprzedaży, a następnie przez okres przewidziany przepisami prawa;
  • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO –  dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego ciążącego na Administratorze danych osobowych;
  • obrona, dochodzenie lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora / Sprzedawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – dane osobowe będą przetwarzane przez okres dochodzenia roszczeń, maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń;
  • obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących przed zawarciem umowy, co jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązania kontaktu i załatwienia sprawy;
  • cele marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO) – dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania akcji marketingowej lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie bądź zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzana danych;
  • cele związane z technologią cookies (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dane osobowe będą przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej użytkownika (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd istnieje możliwość sprzeciwu).
 2. W celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Administrator przetwarza również informacje dotyczące urządzenia Kupującego w celu zapewnienia poprawności działania usług, w tym: adres IP komputera, nazwa domeny internetowej, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia i systemu operacyjnego, dane dotyczące aktywności na Stronie (m.in. czas dostępu), w tym na jej poszczególnych podstronach. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj. umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem i jego załącznikami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej Kupującego zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Kupującego ze Sklepu i Strony.
 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy pomiędzy Administratorem (Sprzedawcą) a Kupującym. Niepodanie stosownych danych osobowych przez Kupującego uniemożliwi zawarcie i realizację przez Administratora usługi na rzecz Kupującego.
 4. Administrator dokłada należytych starań w celu ochrony interesów osób, których dotyczą przetwarzane przez niego dane osobowe, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe są:
  • przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • zbierane w określonych i zgodnych z prawem celach oraz niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • poprawne merytorycznie i adekwatne do celów, w których są przetwarzane;
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania;
  • nieudostępniane osobom nieuprawnionym i podmiotom nieupoważnionym.
 5. Odbiorcami danych osobowych Kupującego mogą być dostawcy usług, z których Administrator korzysta w celu prowadzenia Strony i Sklepu oraz realizowania innych aktywności związanych ze Stroną i Sklepem, a w szczególności:
  • hostingodawca i dostawca usług poczty elektronicznej – dhosting.pl sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa.
  • dostawca systemu informatycznego sklepu internetowego i usługi obsługi zamówień – IMKER sp. z o.o., ul. Szczebrzeska 55A, 22-400 Zamość;
  • podmiot obsługujący płatności elektroniczne – PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań;
  • dostawca systemu (oprogramowania) do fakturowania i wsparcia księgowego – Web INnovative Software sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51 166 Wrocław;
  • bank– mBank SA, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa;
  • firma realizująca pakowanie i dystrybucję produktów – IMKER sp. z o.o., ul. Szczebrzeska 55A, 22-400 Zamość;
  • firmy kurierskie realizujące dostawę produktów – według wyboru Kupującego z aktualnej oferty Administratora (Sprzedawcy) za pośrednictwem ww. firmy realizującej dystrybucję produktów;
  • dostawca systemu mailingowego (w tym usługi wysyłania newslettera) – UAB MailerLite, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Wilno, Litwa;
  • biuro rachunkowe – EUREKA Małgorzata Bulikowska, ul. Kosowska 40, 60-464 Poznań
  • dostawca usług reklamowych – ustanawiany doraźnie w przypadku powstania każdorazowego zapotrzebowania;
  • dostawca usług prawnych / doradczych / windykacyjnych – ustanawiany doraźnie w przypadku powstania każdorazowego zapotrzebowania.
 6. Dostawcy usług, po których mowa w punkcie powyższym w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności albo podlegają poleceniom Administratora co do celu i sposobów przetwarzania danych, albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.
 7. Każdej osobie, której dane są przechowywane i przetwarzane przysługuje, na podstawie odpowiednich przepisów RODO:
  • prawo do dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo do usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do cofnięcie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) lub
  • art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa art. 9 ust. 1  RODO)

każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w następujących sytuacjach:
  • wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO [przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi] lub art. 6 ust. 1 lit.  f) RODO [przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem], w tym profilowania na podstawie tych przepisów, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą; Administratorowi danych osobowych nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;
  • wobec przetwarzania danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw osoba której dane osobowe są przetwarzane, powinna się skontaktować – wykorzystując podane dane kontaktowe – z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 3. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, z którym można się kontaktować listownie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), przez elektroniczną skrzynkę podawczą (dostępną na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt) lub telefonicznie (22 531 03 00).

PLIKI COOKIES i USŁUGI POBOCZNE

 1. Strona internetowa i Sklep internetowy Administratora wykorzystują technologię plików cookies. Są to powszechnie stosowane niewielkie pliki informacyjne zawierające ciąg znaków, wysyłane przez serwer WWW, który odwiedza Kupujący i zazwyczaj zapisywane na twardym dysku urządzenia końcowego (komputer, tablet, laptop, smartfon), z którego Kupujący korzysta w celu przeglądania stron internetowych. Informacje te są przesyłane do pamięci używanej przez Kupującego przeglądarki internetowej, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową.
 2. Instalacja i wykorzystanie plików cookies Administratora są konieczne do prawidłowego funkcjonowania Strony i świadczenia usług w ramach Sklepu, a także dają Administratorowi możliwość prowadzenia ogólnych i anonimowych statystyk odwiedzin Strony i Sklepu.
 3. Pliki cookies, które mogą być wykorzystywane przez Administratora można skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału.
  • Pod względem celów stosowania rozróżniamy trzy kategorie plików cookies:
   • pliki niezbędne – umożliwiają prawidłowe działanie strony internetowej oraz jej funkcjonalności, np. pliki cookies uwierzytelniające lub zabezpieczające; bez ich zapisania w urządzeniu odbiorcy korzystanie ze strony internetowej jest niemożliwe;
   • pliki analityczne – umożliwiają monitorowanie otwieranych stron internetowych, źródeł ruchu, czasu pobytu na stronie internetowej; bez ich zapisania w urządzeniu odbiorcy korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie jest ograniczone;
   • pliki reklamowe – umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam w obszarze strony internetowej lub poza nią; bez ich zapisania w urządzeniu odbiorcy korzystanie z funkcjonalności strony internetowej nie jest ograniczone.
  • Pod względem czasu ważności rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:
   • pliki sesyjne – istniejące tymczasowo do zakończenia przez użytkownika danej sesji internetowej;
   • pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji internetowej, tj. przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  • Pod względem podmiotu administrującego plikami cookies rozróżniamy:
   • pliki cookies Administratora dotyczące jego Strony i Sklepu,
   • zewnętrzne pliki cookies podmiotów trzecich.
 4. Pliki cookies Administratora pozwalają na uwierzytelnianie dostępu, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zabezpieczanie Sklepu przed atakami hakerskimi, „zapamiętywanie” przez przeglądarkę zawartości pól uzupełnianych formularzy (opcjonalnie), „zapamiętywanie” przez przeglądarkę pozycji dodanych do koszyka. Dzięki temu korzystanie z funkcjonalności Strony i Sklepu może być bezpieczniejsze, łatwiejsze i pełniejsze.
 5. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies także w celu lepszego poznania sposobów interakcji Kupujących w zakresie zawartości Strony i Sklepu. Pliki cookies gromadzą więc informacje o sposobie korzystania ze Strony i Sklepu przez Kupującego, typie strony internetowej, z której został on przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty na Stronie i w Sklepie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Kupującego, lecz służą do opracowania ogólnych statystyk korzystania ze Strony i Sklepu.
 6. Administrator w ramach Strony i Sklepu wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies podmiotów trzecich. Są to pliki cookies administrowane przez następujące podmioty i wykorzystywane do następujących celów:
  • Google LLC, z siedzibą w Mountain View, 1600 Amphitheatre Pkwy, CA 94043, USA
   • usługa Google Ads – pliki reklamowe, służące do prowadzenia i oceny skuteczności kampanii reklamowych,
   • usługa Google Analytics – pliki analityczne, służące do badania zachowań i ruchu użytkowników oraz sporządzania statystyk ruchu.
    Dane zbierane przez Google LLC mają charakter ogólnych (zbiorczych) i anonimowych danych statystycznych. W szczególności nie zawierają cech identyfikujących (rozumianych jako dane osobowe) użytkowników Strony i Sklepu. Administrator korzysta z ww. usług, aby poznać źródła pozyskania użytkowników odwiedzających Stronę i Sklep, sposób ich zachowania na Stronie i w Sklepie oraz informacje dotyczące używanych przez nich urządzeń końcowych i przeglądarek, adresów IP, domen internetowych, a także zebrać dane demograficzne (wiek, płeć), geograficzne (lokalizacja) oraz informacje o zainteresowaniach użytkowników.
  • Meta Platforms Inc., z siedzibą w Menlo Park, 1 Hacker Way, CA 94025, USA
   • usługa pixel Facebook – tagi reklamowe (pixelowe) publikowane w treściach cyfrowych, umożliwiające rejestrowanie informacji o aktywnościach realizowanych na Stronie i w Sklepie, a także ocenę skuteczności reklam Administratora (zarządzanie tagiem pixelowym Facebook jest możliwe za pośrednictwem serwisu Facebook w tamtejszym panelu użytkownika);
   • usługi związane z serwisami społecznościowymi Facebook i Instagram – realizowane za pomocą tzw. wtyczek służących do nawiązywania bezpośredniego połączenia z serwerami Facebook i Instagram.
 7.  Zewnętrzne pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe (w szczególności sieć Google w ramach usługi Google Ads) w celu wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Kupujący korzysta ze Strony i Sklepu oraz do jego zainteresowań (tzw. remarketing). W tym celu pliki te mogą zachować anonimowe informacje o ścieżce nawigacji, czasie pozostawania na Stronie i w Sklepie itp.
 8. Wykorzystanie w ramach Strony i Sklepu plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies stosowaną przez te podmioty. Aktualne zasady podmiotów trzecich w tym zakresie można znaleźć na ich stronach internetowych, m.in.
 9. Z wyłączeniem niezbędnych plików cookies, ich wykorzystywanie przez Administratora odbywa się na podstawie zgody Kupującego. Zgoda Kupującego na przetwarzanie plików cookies (w tym zewnętrznych plików cookies, pochodzących od podmiotów trzecich) jest dobrowolna i może zostać cofnięta w każdym czasie. Brak zgody na wykorzystywanie niektórych plików cookies może jednak spowodować ograniczenia w korzystaniu z funkcjonalności Strony i Sklepu, a nawet uniemożliwić to korzystanie.
 10. Kupujący ma prawo udzielania zgody i decydowania o zakresie dostępu plików cookies do swojego urządzenia końcowego poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies  są dostępne w ustawieniach oprogramowania danej przeglądarki internetowej.

FORMULARZE i NEWSLETTER

 1. Administrator w ramach Strony i Sklepu stosuje (udostępnia Kupującemu) następujące formularze:
  • formularz kontaktowy – umożliwiający Kupującemu nawiązanie kontaktu z Administratorem drogą elektroniczną i wymagający podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail;
  • formularz zamówienia – umożliwiający Kupującemu dokonanie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży drogą elektroniczną i wymagający podania: imienia i nazwiska lub/i nazwy firmy, miejsca wydania zamówionych produktów (miejscowość, kod pocztowy, ulica i nr domu), adresu e-mail, numeru telefonu, opcjonalnie NIP;
  • formularz odstąpienia od umowy – umożliwiający Kupującemu odstąpienie od umowy na warunkach opisanych w Regulaminie i wymagający podania imienia i nazwiska oraz adresu; skorzystanie z tego formularza nie jest konieczne, a  dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji postępowania związanego z  odstąpieniem od umowy;
  • formularz zapisu na newsletter – umożliwiający Kupującemu otrzymywanie newslettera i wymagający podania imienia oraz adresu e-mail.
 2. Dane osobowe udostępnione przez Kupującego w formularzach na Stronie i w Sklepie są przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i cookies, maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń  oraz przez czas konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego ciążącego na Administratorze (dotyczy formularza zamówienia).
 3. Poprzez zapis na tzw. newsletter, czyli serwis (magazyn) informacyjno-reklamowy realizowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, Kupujący wyraża zgodę na:
  • wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych,
  • wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Kupującego w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora.
 4. Te zgody Kupującego są dobrowolne, jednakże konieczne do otrzymywania newslettera. Mogą one zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie przez Administratora wysyłania newslettera do Kupującego

INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Strona i Sklep mogą zawierać odnośniki (linki) do innych stron internetowych i oprogramowania zewnętrznego. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady polityki prywatności i przetwarzania plików cookies i zaleca Kupującemu zapoznanie się z tymi zasadami po wejściu na te strony lub przed instalacją tego oprogramowania.
 2. Niniejsza Polityka prywatności i cookies wchodzi w życie w dacie opublikowania na Stronie internetowej Sklepu.
 3. Polityka prywatności i cookies może być uzupełniana, uaktualniana lub zmieniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia Kupującym aktualnej i rzetelnej informacji dotyczącej ich danych oraz informacji o nich.
 4. Zmiana treści Polityki prywatności i cookies następuje poprzez publikację jej nowej treści na Stronie internetowej Sklepu.
 5. Nowa treść Polityki prywatności i cookies jest publikowana w obszarze Strony internetowej Sklepu, nie później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jej nowego brzmienia.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności i cookies stosuje się odpowiednie przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Produkt zostały dodany do koszyka

Przejdź do koszyka
facebook instagram pinterest tiktok twitter youtube linkedin close shopping-cart check arrow-left-short arrow-right-short arrow-right-long